โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 33
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 1 2 7 0 0 66
ร้อยละ 1.32 % 2.63 % 9.21 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 3 2 10 0 0 99
ร้อยละ 2.63 % 1.75 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %

114 : 3 , 2 , 10 , 0 , 0 , 99...2.63 , 1.75 , 8.77 , 0.00 , 0.00 , 86.84 = 15 : 13.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16%

Powered By www.thaieducation.net