โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.09 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 0 0 6 0 1 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 1.75 % 87.72 %

57 : 0 , 0 , 6 , 0 , 1 , 50...0.00 , 0.00 , 10.53 , 0.00 , 1.75 , 87.72 = 7 : 12.28
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.28%

Powered By www.thaieducation.net