โรงเรียนบ้านภูดิน (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 1 2 3 3 8
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 10.53 % 15.79 % 15.79 % 42.11 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 2 7 7 7 8 49
ร้อยละ 2.50 % 8.75 % 8.75 % 8.75 % 10.00 % 61.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 4 8 9 10 11 57
ร้อยละ 4.04 % 8.08 % 9.09 % 10.10 % 11.11 % 57.58 %

99 : 4 , 8 , 9 , 10 , 11 , 57...4.04 , 8.08 , 9.09 , 10.10 , 11.11 , 57.58 = 42 : 42.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42.42%

Powered By www.thaieducation.net