โรงเรียนบ้านภูดิน (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 0 2 2 2 12
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 10.53 % 10.53 % 10.53 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 1 8 7 8 8 49
ร้อยละ 1.23 % 9.88 % 8.64 % 9.88 % 9.88 % 60.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 2 8 9 10 10 61
ร้อยละ 2.00 % 8.00 % 9.00 % 10.00 % 10.00 % 61.00 %

100 : 2 , 8 , 9 , 10 , 10 , 61...2.00 , 8.00 , 9.00 , 10.00 , 10.00 , 61.00 = 39 : 39.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00%

Powered By www.thaieducation.net