โรงเรียนบ้านภูดิน (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 9 1 1 1 10
ร้อยละ 4.35 % 39.13 % 4.35 % 4.35 % 4.35 % 43.48 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 1 4 7 3 4 66
ร้อยละ 1.18 % 4.71 % 8.24 % 3.53 % 4.71 % 77.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 2 13 8 4 5 76
ร้อยละ 1.85 % 12.04 % 7.41 % 3.70 % 4.63 % 70.37 %

108 : 2 , 13 , 8 , 4 , 5 , 76...1.85 , 12.04 , 7.41 , 3.70 , 4.63 , 70.37 = 32 : 29.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63%

Powered By www.thaieducation.net