โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
110
จำนวน(คน) 5 3 12 2 1 87
ร้อยละ 4.55 % 2.73 % 10.91 % 1.82 % 0.91 % 79.09 %
ระดับประถมศึกษา
676
จำนวน(คน) 20 13 25 3 1 614
ร้อยละ 2.96 % 1.92 % 3.70 % 0.44 % 0.15 % 90.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 786 คน
จำนวน(คน) 25 16 37 5 2 701
ร้อยละ 3.18 % 2.04 % 4.71 % 0.64 % 0.25 % 89.19 %

786 : 25 , 16 , 37 , 5 , 2 , 701...3.18 , 2.04 , 4.71 , 0.64 , 0.25 , 89.19 = 85 : 10.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 786 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81%

Powered By www.thaieducation.net