โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
129
จำนวน(คน) 10 7 3 5 6 98
ร้อยละ 7.75 % 5.43 % 2.33 % 3.88 % 4.65 % 75.97 %
ระดับประถมศึกษา
690
จำนวน(คน) 6 13 22 10 12 627
ร้อยละ 0.87 % 1.88 % 3.19 % 1.45 % 1.74 % 90.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 819 คน
จำนวน(คน) 16 20 25 15 18 725
ร้อยละ 1.95 % 2.44 % 3.05 % 1.83 % 2.20 % 88.52 %

819 : 16 , 20 , 25 , 15 , 18 , 725...1.95 , 2.44 , 3.05 , 1.83 , 2.20 , 88.52 = 94 : 11.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 819 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48%

Powered By www.thaieducation.net