โรงเรียนชุมชนบ้านแวง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 1 0 1 3 35
ร้อยละ 4.76 % 2.38 % 0.00 % 2.38 % 7.14 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 3 4 7 3 3 82
ร้อยละ 2.94 % 3.92 % 6.86 % 2.94 % 2.94 % 80.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 1 5 2 2 28
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 12.50 % 5.00 % 5.00 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 7 6 12 6 8 145
ร้อยละ 3.80 % 3.26 % 6.52 % 3.26 % 4.35 % 78.80 %

144 : 5 , 5 , 7 , 4 , 6 , 117...3.47 , 3.47 , 4.86 , 2.78 , 4.17 , 81.25 = 27 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20%

Powered By www.thaieducation.net