โรงเรียนชุมชนบ้านแวง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 1 1 1 2 31
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 2.63 % 2.63 % 5.26 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 6 3 6 7 6 80
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 5.56 % 6.48 % 5.56 % 74.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 1 4 1 1 35
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 9.30 % 2.33 % 2.33 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 9 5 11 9 9 146
ร้อยละ 4.76 % 2.65 % 5.82 % 4.76 % 4.76 % 77.25 %

146 : 8 , 4 , 7 , 8 , 8 , 111...5.48 , 2.74 , 4.79 , 5.48 , 5.48 , 76.03 = 35 : 23.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75%

Powered By www.thaieducation.net