โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
128
จำนวน(คน) 20 4 2 1 1 100
ร้อยละ 15.63 % 3.13 % 1.56 % 0.78 % 0.78 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
596
จำนวน(คน) 47 15 17 3 4 510
ร้อยละ 7.89 % 2.52 % 2.85 % 0.50 % 0.67 % 85.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 724 คน
จำนวน(คน) 67 19 19 4 5 610
ร้อยละ 9.25 % 2.62 % 2.62 % 0.55 % 0.69 % 84.25 %

724 : 67 , 19 , 19 , 4 , 5 , 610...9.25 , 2.62 , 2.62 , 0.55 , 0.69 , 84.25 = 114 : 15.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 724 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75%

Powered By www.thaieducation.net