โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
128
จำนวน(คน) 21 6 2 2 1 96
ร้อยละ 16.41 % 4.69 % 1.56 % 1.56 % 0.78 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
596
จำนวน(คน) 50 17 19 6 6 498
ร้อยละ 8.39 % 2.85 % 3.19 % 1.01 % 1.01 % 83.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 724 คน
จำนวน(คน) 71 23 21 8 7 594
ร้อยละ 9.81 % 3.18 % 2.90 % 1.10 % 0.97 % 82.04 %

724 : 71 , 23 , 21 , 8 , 7 , 594...9.81 , 3.18 , 2.90 , 1.10 , 0.97 , 82.04 = 130 : 17.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 724 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96%

Powered By www.thaieducation.net