โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
128
จำนวน(คน) 22 6 2 2 1 95
ร้อยละ 17.19 % 4.69 % 1.56 % 1.56 % 0.78 % 74.22 %
ระดับประถมศึกษา
596
จำนวน(คน) 52 18 20 6 6 494
ร้อยละ 8.72 % 3.02 % 3.36 % 1.01 % 1.01 % 82.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 724 คน
จำนวน(คน) 74 24 22 8 7 589
ร้อยละ 10.22 % 3.31 % 3.04 % 1.10 % 0.97 % 81.35 %

724 : 74 , 24 , 22 , 8 , 7 , 589...10.22 , 3.31 , 3.04 , 1.10 , 0.97 , 81.35 = 135 : 18.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 724 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 18.65%

Powered By www.thaieducation.net