โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
121
จำนวน(คน) 13 11 2 3 2 90
ร้อยละ 10.74 % 9.09 % 1.65 % 2.48 % 1.65 % 74.38 %
ระดับประถมศึกษา
542
จำนวน(คน) 45 20 21 6 3 447
ร้อยละ 8.30 % 3.69 % 3.87 % 1.11 % 0.55 % 82.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 663 คน
จำนวน(คน) 58 31 23 9 5 537
ร้อยละ 8.75 % 4.68 % 3.47 % 1.36 % 0.75 % 81.00 %

663 : 58 , 31 , 23 , 9 , 5 , 537...8.75 , 4.68 , 3.47 , 1.36 , 0.75 , 81.00 = 126 : 19.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 663 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00%

Powered By www.thaieducation.net