โรงเรียนโนนทองโนนหวาย (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 20
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 3 3 1 3 0 88
ร้อยละ 3.06 % 3.06 % 1.02 % 3.06 % 0.00 % 89.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 64
ร้อยละ 1.52 % 0.00 % 1.52 % 0.00 % 0.00 % 96.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 5 4 3 4 1 172
ร้อยละ 2.65 % 2.12 % 1.59 % 2.12 % 0.53 % 91.01 %

123 : 4 , 4 , 2 , 4 , 1 , 108...3.25 , 3.25 , 1.63 , 3.25 , 0.81 , 87.80 = 15 : 12.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.99%

Powered By www.thaieducation.net