โรงเรียนโนนทองโนนหวาย (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 25
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 2 1 2 0 85
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 1.09 % 2.17 % 0.00 % 92.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 64
ร้อยละ 1.45 % 1.45 % 1.45 % 1.45 % 1.45 % 92.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 4 4 3 4 2 174
ร้อยละ 2.09 % 2.09 % 1.57 % 2.09 % 1.05 % 91.10 %

122 : 3 , 3 , 2 , 3 , 1 , 110...2.46 , 2.46 , 1.64 , 2.46 , 0.82 , 90.16 = 12 : 9.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90%

Powered By www.thaieducation.net