โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 0 1 0 0 1 100
ร้อยละ 0.00 % 0.98 % 0.00 % 0.00 % 0.98 % 98.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 5 0 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 8.47 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 0 6 0 0 1 182
ร้อยละ 0.00 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 0.53 % 96.30 %

130 : 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 128...0.00 , 0.77 , 0.00 , 0.00 , 0.77 , 98.46 = 2 : 1.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70%

Powered By www.thaieducation.net