โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 0 1 0 0 2 112
ร้อยละ 0.00 % 0.87 % 0.00 % 0.00 % 1.74 % 97.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 0 2 0 0 1 57
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 1.67 % 95.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 0 4 1 0 3 205
ร้อยละ 0.00 % 1.88 % 0.47 % 0.00 % 1.41 % 96.24 %

153 : 0 , 2 , 1 , 0 , 2 , 148...0.00 , 1.31 , 0.65 , 0.00 , 1.31 , 96.73 = 5 : 3.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.76%

Powered By www.thaieducation.net