โรงเรียนบ้านนาไฮ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 14
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 11.11 % 5.56 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 0 0 3 2 1 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.66 % 3.77 % 1.89 % 88.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 1 0 5 3 1 61
ร้อยละ 1.41 % 0.00 % 7.04 % 4.23 % 1.41 % 85.92 %

71 : 1 , 0 , 5 , 3 , 1 , 61...1.41 , 0.00 , 7.04 , 4.23 , 1.41 , 85.92 = 10 : 14.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08%

Powered By www.thaieducation.net