โรงเรียนบ้านนาเตย (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 1 1 0 1 27
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 3.33 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 0 0 5 1 1 92
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.05 % 1.01 % 1.01 % 92.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 0 1 6 1 2 119
ร้อยละ 0.00 % 0.78 % 4.65 % 0.78 % 1.55 % 92.25 %

129 : 0 , 1 , 6 , 1 , 2 , 119...0.00 , 0.78 , 4.65 , 0.78 , 1.55 , 92.25 = 10 : 7.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75%

Powered By www.thaieducation.net