โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 3 2 4 4 33
ร้อยละ 2.13 % 6.38 % 4.26 % 8.51 % 8.51 % 70.21 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 7 4 18 11 12 156
ร้อยละ 3.37 % 1.92 % 8.65 % 5.29 % 5.77 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 2 2 11 2 8 72
ร้อยละ 2.06 % 2.06 % 11.34 % 2.06 % 8.25 % 74.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 352 คน
จำนวน(คน) 10 9 31 17 24 261
ร้อยละ 2.84 % 2.56 % 8.81 % 4.83 % 6.82 % 74.15 %

255 : 8 , 7 , 20 , 15 , 16 , 189...3.14 , 2.75 , 7.84 , 5.88 , 6.27 , 74.12 = 66 : 25.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 352 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.85%

Powered By www.thaieducation.net