โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 2 4 3 6 7 26
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 6.25 % 12.50 % 14.58 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 5 3 13 8 12 163
ร้อยละ 2.45 % 1.47 % 6.37 % 3.92 % 5.88 % 79.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 2 1 7 3 6 76
ร้อยละ 2.11 % 1.05 % 7.37 % 3.16 % 6.32 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 347 คน
จำนวน(คน) 9 8 23 17 25 265
ร้อยละ 2.59 % 2.31 % 6.63 % 4.90 % 7.20 % 76.37 %

252 : 7 , 7 , 16 , 14 , 19 , 189...2.78 , 2.78 , 6.35 , 5.56 , 7.54 , 75.00 = 63 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 347 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.63%

Powered By www.thaieducation.net