โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 4 3 6 5 26
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 6.52 % 13.04 % 10.87 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 5 3 13 8 12 167
ร้อยละ 2.40 % 1.44 % 6.25 % 3.85 % 5.77 % 80.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 2 1 9 3 6 75
ร้อยละ 2.08 % 1.04 % 9.38 % 3.13 % 6.25 % 78.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 9 8 25 17 23 268
ร้อยละ 2.57 % 2.29 % 7.14 % 4.86 % 6.57 % 76.57 %

254 : 7 , 7 , 16 , 14 , 17 , 193...2.76 , 2.76 , 6.30 , 5.51 , 6.69 , 75.98 = 61 : 24.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23.43%

Powered By www.thaieducation.net