โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 6 10 1 5 0 34
ร้อยละ 10.71 % 17.86 % 1.79 % 8.93 % 0.00 % 60.71 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 17 14 19 6 0 90
ร้อยละ 11.64 % 9.59 % 13.01 % 4.11 % 0.00 % 61.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 8 11 17 6 0 37
ร้อยละ 10.13 % 13.92 % 21.52 % 7.59 % 0.00 % 46.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 281 คน
จำนวน(คน) 31 35 37 17 0 161
ร้อยละ 11.03 % 12.46 % 13.17 % 6.05 % 0.00 % 57.30 %

202 : 23 , 24 , 20 , 11 , 0 , 124...11.39 , 11.88 , 9.90 , 5.45 , 0.00 , 61.39 = 78 : 38.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70%

Powered By www.thaieducation.net