โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 16
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 5 5 3 0 0 51
ร้อยละ 7.81 % 7.81 % 4.69 % 0.00 % 0.00 % 79.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 7 6 4 0 0 67
ร้อยละ 8.33 % 7.14 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 79.76 %

84 : 7 , 6 , 4 , 0 , 0 , 67...8.33 , 7.14 , 4.76 , 0.00 , 0.00 , 79.76 = 17 : 20.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.24%

Powered By www.thaieducation.net