โรงเรียนบ้านขัวล้อ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 15
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 5.26 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 3 2 1 1 1 60
ร้อยละ 4.41 % 2.94 % 1.47 % 1.47 % 1.47 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 3 3 3 1 2 75
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 3.45 % 1.15 % 2.30 % 86.21 %

87 : 3 , 3 , 3 , 1 , 2 , 75...3.45 , 3.45 , 3.45 , 1.15 , 2.30 , 86.21 = 12 : 13.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79%

Powered By www.thaieducation.net