โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 43
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 89.58 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 9 4 24 0 0 144
ร้อยละ 4.97 % 2.21 % 13.26 % 0.00 % 0.00 % 79.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 12 4 26 0 0 187
ร้อยละ 5.24 % 1.75 % 11.35 % 0.00 % 0.00 % 81.66 %

229 : 12 , 4 , 26 , 0 , 0 , 187...5.24 , 1.75 , 11.35 , 0.00 , 0.00 , 81.66 = 42 : 18.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.34%

Powered By www.thaieducation.net