โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 2 1 0 3 14
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 % 15.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 2 4 16 6 12 61
ร้อยละ 1.98 % 3.96 % 15.84 % 5.94 % 11.88 % 60.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 2 6 17 6 15 75
ร้อยละ 1.65 % 4.96 % 14.05 % 4.96 % 12.40 % 61.98 %

121 : 2 , 6 , 17 , 6 , 15 , 75...1.65 , 4.96 , 14.05 , 4.96 , 12.40 , 61.98 = 46 : 38.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 38.02%

Powered By www.thaieducation.net