โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 12 3 11 0 1 73
ร้อยละ 12.00 % 3.00 % 11.00 % 0.00 % 1.00 % 73.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 12 4 12 0 1 91
ร้อยละ 10.00 % 3.33 % 10.00 % 0.00 % 0.83 % 75.83 %

120 : 12 , 4 , 12 , 0 , 1 , 91...10.00 , 3.33 , 10.00 , 0.00 , 0.83 , 75.83 = 29 : 24.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.17%

Powered By www.thaieducation.net