โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 2 5 3 0 15
ร้อยละ 13.79 % 6.90 % 17.24 % 10.34 % 0.00 % 51.72 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 6 5 10 3 0 83
ร้อยละ 5.61 % 4.67 % 9.35 % 2.80 % 0.00 % 77.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 10 7 15 6 0 98
ร้อยละ 7.35 % 5.15 % 11.03 % 4.41 % 0.00 % 72.06 %

136 : 10 , 7 , 15 , 6 , 0 , 98...7.35 , 5.15 , 11.03 , 4.41 , 0.00 , 72.06 = 38 : 27.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.94%

Powered By www.thaieducation.net