โรงเรียนคำบงเจริญสุข (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 1 1 0 1 37
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 2.44 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 4 10 2 3 2 122
ร้อยละ 2.80 % 6.99 % 1.40 % 2.10 % 1.40 % 85.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 3 1 1 0 30
ร้อยละ 0.00 % 8.57 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 5 14 4 4 3 189
ร้อยละ 2.28 % 6.39 % 1.83 % 1.83 % 1.37 % 86.30 %

184 : 5 , 11 , 3 , 3 , 3 , 159...2.72 , 5.98 , 1.63 , 1.63 , 1.63 , 86.41 = 25 : 13.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70%

Powered By www.thaieducation.net