โรงเรียนคำบงเจริญสุข (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 7 2 10 7 17
ร้อยละ 6.52 % 15.22 % 4.35 % 21.74 % 15.22 % 36.96 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 5 15 7 21 20 83
ร้อยละ 3.31 % 9.93 % 4.64 % 13.91 % 13.25 % 54.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 0 5 1 5 3 22
ร้อยละ 0.00 % 13.89 % 2.78 % 13.89 % 8.33 % 61.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 8 27 10 36 30 122
ร้อยละ 3.43 % 11.59 % 4.29 % 15.45 % 12.88 % 52.36 %

197 : 8 , 22 , 9 , 31 , 27 , 100...4.06 , 11.17 , 4.57 , 15.74 , 13.71 , 50.76 = 97 : 49.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 47.64%

Powered By www.thaieducation.net