โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 22
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 60
ร้อยละ 4.41 % 2.94 % 2.94 % 1.47 % 0.00 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 6 4 4 1 0 82
ร้อยละ 6.19 % 4.12 % 4.12 % 1.03 % 0.00 % 84.54 %

97 : 6 , 4 , 4 , 1 , 0 , 82...6.19 , 4.12 , 4.12 , 1.03 , 0.00 , 84.54 = 15 : 15.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.46%

Powered By www.thaieducation.net