โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 3 1 1 0 6
ร้อยละ 21.43 % 21.43 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 2 5 4 2 0 18
ร้อยละ 6.45 % 16.13 % 12.90 % 6.45 % 0.00 % 58.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 5 8 5 3 0 24
ร้อยละ 11.11 % 17.78 % 11.11 % 6.67 % 0.00 % 53.33 %

45 : 5 , 8 , 5 , 3 , 0 , 24...11.11 , 17.78 , 11.11 , 6.67 , 0.00 , 53.33 = 21 : 46.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67%

Powered By www.thaieducation.net