โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 3 1 1 0 5
ร้อยละ 23.08 % 23.08 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 38.46 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 2 5 4 2 0 18
ร้อยละ 6.45 % 16.13 % 12.90 % 6.45 % 0.00 % 58.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 5 8 5 3 0 23
ร้อยละ 11.36 % 18.18 % 11.36 % 6.82 % 0.00 % 52.27 %

44 : 5 , 8 , 5 , 3 , 0 , 23...11.36 , 18.18 , 11.36 , 6.82 , 0.00 , 52.27 = 21 : 47.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 47.73%

Powered By www.thaieducation.net