โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 1 1 1 1 7
ร้อยละ 21.43 % 7.14 % 7.14 % 7.14 % 7.14 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 5 6 2 4 2 21
ร้อยละ 12.50 % 15.00 % 5.00 % 10.00 % 5.00 % 52.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 8 7 3 5 3 28
ร้อยละ 14.81 % 12.96 % 5.56 % 9.26 % 5.56 % 51.85 %

54 : 8 , 7 , 3 , 5 , 3 , 28...14.81 , 12.96 , 5.56 , 9.26 , 5.56 , 51.85 = 26 : 48.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15%

Powered By www.thaieducation.net