โรงเรียนบ้านคำด้วง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 6 0 1 1 0 16
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 2 10 14 1 0 46
ร้อยละ 2.74 % 13.70 % 19.18 % 1.37 % 0.00 % 63.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 54
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 9 10 17 2 0 116
ร้อยละ 5.84 % 6.49 % 11.04 % 1.30 % 0.00 % 75.32 %

97 : 8 , 10 , 15 , 2 , 0 , 62...8.25 , 10.31 , 15.46 , 2.06 , 0.00 , 63.92 = 35 : 36.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 24.68%

Powered By www.thaieducation.net