โรงเรียนบ้านคำด้วง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 6 3 2 3 1 9
ร้อยละ 25.00 % 12.50 % 8.33 % 12.50 % 4.17 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 14 21 15 11 2 10
ร้อยละ 19.18 % 28.77 % 20.55 % 15.07 % 2.74 % 13.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 47
ร้อยละ 5.36 % 3.57 % 5.36 % 1.79 % 0.00 % 83.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 23 26 20 15 3 66
ร้อยละ 15.03 % 16.99 % 13.07 % 9.80 % 1.96 % 43.14 %

97 : 20 , 24 , 17 , 14 , 3 , 19...20.62 , 24.74 , 17.53 , 14.43 , 3.09 , 19.59 = 78 : 80.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 56.86%

Powered By www.thaieducation.net