โรงเรียนบ้านคำด้วง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 19
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 11 6 14 6 0 38
ร้อยละ 14.67 % 8.00 % 18.67 % 8.00 % 0.00 % 50.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 3 2 9 1 0 50
ร้อยละ 4.62 % 3.08 % 13.85 % 1.54 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 20 8 25 7 0 107
ร้อยละ 11.98 % 4.79 % 14.97 % 4.19 % 0.00 % 64.07 %

102 : 17 , 6 , 16 , 6 , 0 , 57...16.67 , 5.88 , 15.69 , 5.88 , 0.00 , 55.88 = 45 : 44.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.93%

Powered By www.thaieducation.net