โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 9 9 9 12 7 60
ร้อยละ 8.49 % 8.49 % 8.49 % 11.32 % 6.60 % 56.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 9 9 12 12 7 88
ร้อยละ 6.57 % 6.57 % 8.76 % 8.76 % 5.11 % 64.23 %

137 : 9 , 9 , 12 , 12 , 7 , 88...6.57 , 6.57 , 8.76 , 8.76 , 5.11 , 64.23 = 49 : 35.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 35.77%

Powered By www.thaieducation.net