โรงเรียนบ้านหลุมข้าว (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 5 2 0 0 28
ร้อยละ 5.41 % 13.51 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 11 9 10 0 0 71
ร้อยละ 10.89 % 8.91 % 9.90 % 0.00 % 0.00 % 70.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 13 14 12 0 0 99
ร้อยละ 9.42 % 10.14 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 71.74 %

138 : 13 , 14 , 12 , 0 , 0 , 99...9.42 , 10.14 , 8.70 , 0.00 , 0.00 , 71.74 = 39 : 28.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26%

Powered By www.thaieducation.net