โรงเรียนบ้านหลุมข้าว (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 8 6 1 1 0 18
ร้อยละ 23.53 % 17.65 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 52.94 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 9 7 14 5 0 72
ร้อยละ 8.41 % 6.54 % 13.08 % 4.67 % 0.00 % 67.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 17 13 15 6 0 90
ร้อยละ 12.06 % 9.22 % 10.64 % 4.26 % 0.00 % 63.83 %

141 : 17 , 13 , 15 , 6 , 0 , 90...12.06 , 9.22 , 10.64 , 4.26 , 0.00 , 63.83 = 51 : 36.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 36.17%

Powered By www.thaieducation.net