โรงเรียนบ้านเทื่อม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 8 2 2 6 0 44
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 3.23 % 9.68 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 9 23 4 13 13 126
ร้อยละ 4.79 % 12.23 % 2.13 % 6.91 % 6.91 % 67.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
144
จำนวน(คน) 9 2 12 3 7 111
ร้อยละ 6.25 % 1.39 % 8.33 % 2.08 % 4.86 % 77.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 394 คน
จำนวน(คน) 26 27 18 22 20 281
ร้อยละ 6.60 % 6.85 % 4.57 % 5.58 % 5.08 % 71.32 %

250 : 17 , 25 , 6 , 19 , 13 , 170...6.80 , 10.00 , 2.40 , 7.60 , 5.20 , 68.00 = 80 : 32.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 394 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68%

Powered By www.thaieducation.net