โรงเรียนบ้านเทื่อม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 4 4 2 4 2 40
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 8 6 8 6 4 176
ร้อยละ 3.85 % 2.88 % 3.85 % 2.88 % 1.92 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
117
จำนวน(คน) 3 2 5 3 0 104
ร้อยละ 2.56 % 1.71 % 4.27 % 2.56 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 381 คน
จำนวน(คน) 15 12 15 13 6 320
ร้อยละ 3.94 % 3.15 % 3.94 % 3.41 % 1.57 % 83.99 %

264 : 12 , 10 , 10 , 10 , 6 , 216...4.55 , 3.79 , 3.79 , 3.79 , 2.27 , 81.82 = 48 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 381 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.01%

Powered By www.thaieducation.net