โรงเรียนบ้านหินตั้ง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 1 4 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 22.22 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 1 1 0 3 0 29
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 1 1 1 7 0 42
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 1.92 % 13.46 % 0.00 % 80.77 %

52 : 1 , 1 , 1 , 7 , 0 , 42...1.92 , 1.92 , 1.92 , 13.46 , 0.00 , 80.77 = 10 : 19.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23%

Powered By www.thaieducation.net