โรงเรียนบ้านข้าวสาร (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 6 0 16 0 0 88
ร้อยละ 5.45 % 0.00 % 14.55 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 26
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 9 0 23 0 0 145
ร้อยละ 5.08 % 0.00 % 12.99 % 0.00 % 0.00 % 81.92 %

142 : 6 , 0 , 17 , 0 , 0 , 119...4.23 , 0.00 , 11.97 , 0.00 , 0.00 , 83.80 = 23 : 16.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.08%

Powered By www.thaieducation.net