โรงเรียนบ้านเม็ก (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 2 1 3 3 34
ร้อยละ 2.27 % 4.55 % 2.27 % 6.82 % 6.82 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 1 1 2 2 3 95
ร้อยละ 0.96 % 0.96 % 1.92 % 1.92 % 2.88 % 91.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 4 5 5 9 10 69
ร้อยละ 3.92 % 4.90 % 4.90 % 8.82 % 9.80 % 67.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 6 8 8 14 16 198
ร้อยละ 2.40 % 3.20 % 3.20 % 5.60 % 6.40 % 79.20 %

148 : 2 , 3 , 3 , 5 , 6 , 129...1.35 , 2.03 , 2.03 , 3.38 , 4.05 , 87.16 = 19 : 12.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80%

Powered By www.thaieducation.net