โรงเรียนบ้านเม็ก (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 1 0 1 1 29
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 0.00 % 3.13 % 3.13 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 1 5 8 6 13 76
ร้อยละ 0.92 % 4.59 % 7.34 % 5.50 % 11.93 % 69.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 3 6 9 9 15 42
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 10.71 % 10.71 % 17.86 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 4 12 17 16 29 147
ร้อยละ 1.78 % 5.33 % 7.56 % 7.11 % 12.89 % 65.33 %

141 : 1 , 6 , 8 , 7 , 14 , 105...0.71 , 4.26 , 5.67 , 4.96 , 9.93 , 74.47 = 36 : 25.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 34.67%

Powered By www.thaieducation.net