โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 3 6 1 0 25
ร้อยละ 10.26 % 7.69 % 15.38 % 2.56 % 0.00 % 64.10 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 26 27 29 16 29 95
ร้อยละ 11.71 % 12.16 % 13.06 % 7.21 % 13.06 % 42.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
113
จำนวน(คน) 4 5 20 3 3 78
ร้อยละ 3.54 % 4.42 % 17.70 % 2.65 % 2.65 % 69.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 374 คน
จำนวน(คน) 34 35 55 20 32 198
ร้อยละ 9.09 % 9.36 % 14.71 % 5.35 % 8.56 % 52.94 %

261 : 30 , 30 , 35 , 17 , 29 , 120...11.49 , 11.49 , 13.41 , 6.51 , 11.11 , 45.98 = 141 : 54.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 374 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 176 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06%

Powered By www.thaieducation.net