โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 97.44 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 219
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.35 % 0.00 % 0.00 % 98.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
113
จำนวน(คน) 3 3 5 2 0 100
ร้อยละ 2.65 % 2.65 % 4.42 % 1.77 % 0.00 % 88.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 374 คน
จำนวน(คน) 3 3 9 2 0 357
ร้อยละ 0.80 % 0.80 % 2.41 % 0.53 % 0.00 % 95.45 %

261 : 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 257...0.00 , 0.00 , 1.53 , 0.00 , 0.00 , 98.47 = 4 : 1.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 374 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55%

Powered By www.thaieducation.net