โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 4 0 0 0 2 76
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.44 % 92.68 %
ระดับประถมศึกษา
224
จำนวน(คน) 3 2 0 0 2 217
ร้อยละ 1.34 % 0.89 % 0.00 % 0.00 % 0.89 % 96.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 101
ร้อยละ 0.93 % 2.80 % 1.87 % 0.00 % 0.00 % 94.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 413 คน
จำนวน(คน) 8 5 2 0 4 394
ร้อยละ 1.94 % 1.21 % 0.48 % 0.00 % 0.97 % 95.40 %

306 : 7 , 2 , 0 , 0 , 4 , 293...2.29 , 0.65 , 0.00 , 0.00 , 1.31 , 95.75 = 13 : 4.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 413 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60%

Powered By www.thaieducation.net